Υπηρηχοτομογράφημα Μαστών (US)

Ο ρόλος της υπερηχοτομογραφίας στην διαγνωστική διερεύνηση των αλλοιώσεων του μαστού έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της βελτίωσης της διακριτικής ικανότητας των χρησιμοποιουμένων μηχανημάτων. Παραμένει όμως συμπληρωματικός και δεν υποκαθιστά την μαστογραφία στην ανίχνευση των βλαβών του μαστού και ιδίως του πρώιμου καρκίνου. Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι σήμερα, με την χρήση ηχοβολέων υψηλής συχνότητας (10-15ΜΗz) η ειδικότητα της υπερηχοτομογραφίας έχει κατά πολύ αυξηθεί (80-93%).

Οι κύριοι ρόλοι της περιλαμβάνουν:

Ρόλοι της υπερηχοτομογραφίας

Διάγνωση κύστεων.

Χαρακτηρισμός μαζών οι οποίες έχουν ανεπαρκώς αξιολογηθεί με τη μαστογραφία.

Χαρακτηρισμός ψηλαφητών μαζών οι οποίες επισκιάζονται από πυκνό ιστό στην μαστογραφία.

Διενέργεια διαδερμικών βιοψιών υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση.

                                                                      

Συσχέτιση μεταξύ υπερηχοτομογραφικών ευρημάτων και ιστολογικών τύπων πρώιμου καρκίνου του μαστού

 

 

Α) In Situ καρκίνος

 

1)Ο Λοβιακός in Situ καρκίνος δεν διαγιγνώσκεται υπερηχογραφικά.

 

    

2)Η διάκριση του Πορογενούς in Situ καρκίνου υπερηχογραφικά από το λοιπό φυσιολογικό μαζικό παρέγχυμα είναι δύσκολη, αν όχι αδύνατη. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις, όπως προαναφέρθηκε, με τη χρήση ηχοβολέων υψηλής συχνότητας (>10 ΜΗz) μπορεί να απεικονιστούν μικροαποτιτανώσεις.

 

Β) Διηθητικός καρκίνος

 

1)Πορογενής διηθητικός καρκίνος. Ο σκίρρος απεικονίζεται σαν μάζα με ανώμαλα, ακτινωτά όρια, με ανομοιογενή ηχοδομή και έντονη απορρόφηση των ήχων, που δημιουργεί ακουστική σκιά. Ο περιβάλλων ινώδης ιστός απεικονίζεται έντονα ηχοανακλαστικός. Όταν όμως είναι μικρός σε διάμετρο απεικονίζεται ισοηχογενής με τους γύρω ιστούς και είναι δύσκολα αναγνωρίσιμος. Ο commedo τύπος δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά, εκτός  ίσως από διαταραχή της αρχιτεκτονικής του μαστού.

 

 

2)Λοβιακός διηθητικός καρκίνος. Συχνά εμφανίζεται σαν πολυκεντρικός ή αμφοτερόπλευρος. Όταν αναπτύσσεται τοπικά απεικονίζεται σαν τον πορογενή καρκίνο, ενώ όταν αναπτύσσεται διάχυτα απεικονίζεται δύσκολα.

 

 

US Ελαστογραφία

Αποτελεί νεότερη μέθοδο απεικόνισης του μαστού ( ευαισθησία 80% και ειδικότητα 93%, ενώ για την κατηγορία BI-RADS 3 και 4 η ευαισθησία είναι 68% και η ειδικότητα 90%) κατά την οποία μια βλάβη χαρακτηρίζεται με βάση τον βαθμό της ελαστικότητάς της, σύμφωνα με το Ueno σύστημα ταξινόμησης χρώματος ως εξής:

 

US Ελαστογραφία

 

 

Καλοήθης βλάβη

 

Score 1. Ολόκληρη η περιοχή της βλάβης είναι πράσινη όπως ο  περιβάλλων ιστός.

 

 

Score 2. Η περιοχή της βλάβης δείχνει ένα mosaic pattern (πράσινο, μπλε, κόκκινο).

 

 

Score 3. Το κεντρικό τμήμα της βλάβης είναι μπλέ (σκληρό) και το περιφερικό πράσινο (μαλακό).

 

Κακοήθης βλάβη

 

Score 4. Ολόκληρη η βλάβη είναι μπλε (σκληρή)

 

 

Score 5. Ολόκληρη η βλάβη και ο περιβάλλων ιστός είναι μπλε (σκληρό)