Μασταλγία

Οι περισσότερες γυναίκες θα αναφέρουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους άλγος στο μαστό. Η μασταλγία αποτελεί ένα κοινό κλινικό πρόβλημα και για τη σωστή αντιμετώπισή της ακολουθείται μεθοδικός έλεγχος.Πίνακας . Αλγόριθμος αντιμετώπισης μασταλγίας