Μαγνητική Μαστογραφία (MRM)

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

                Κατά την τελευταία δεκαετία έχει αρχίσει να εφαρμόζεται στην απεικονιστική διερεύνηση των παθήσεων του μαστού η μαγνητική μαστογραφία (ΜΜ) η οποία έχει μεγάλη ευαισθησία και λίγο χαμηλότερη ειδικότητα. Τα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και οι ενδείξεις της συνοψίζονται στους Πίνακες 1,2.

 

Πίνακας 1. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μαγνητικής μαστογραφίας

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η ευαισθησία της μεθόδου είναι υψηλή (95-99%)

Η ειδικότητά της  (50-85%)

Δεν επιβαρύνει με ακτινοβολία την εξεταζόμενη και επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άτομα νεαρής ηλικίας ή σε έγκυες γυναίκες

Ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα στον διηθητικό λοβιακό καρκίνο και στον in situ πορογενή καρκίνο

Δίνει τη δυνατότητα εκτίμησης ασθενών  με προθέματα σιλικόνης

Δεν είναι αξιόπιστη στην διαφορική διάγνωση των μικροαποτιτανώσεων

 

Υψηλό κόστος

 

Πίνακας 2. Ενδείξεις μαγνητικής μαστογραφίας

Ψηλαφητή μάζα σε γυναίκα ηλικίας <30 ετών, με αρνητικό υπερηχογράφημα

Ψηλαφητή μάζα σε έγκυο γυναίκα, με αρνητικό υπερηχογράφημα

Πυκνοί μαστοί σε γυναίκα με σοβαρή υπόνοια καρκίνου μαστού, με αρνητική μαστογραφία και αρνητικό υπερηχογράφημα

Ύπαρξη ενθεμάτων (σιλικόνης κλπ)

Πολυεστιακός ή πολυκεντρικός καρκίνος

Υπολειμματική νόσος μετά  από συντηρητική χειρουργική θεραπεία

Υποτροπή μετά συντηρητική χειρουργική θεραπεία

Απεικόνιση μαστών με αμφισβητούμενα μαστογραφικά ή υπερηχογραφικά ευρήματα.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ  (MRM)

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η ευαισθησία της μεθόδου είναι υψηλή (95-99%)

Η ειδικότητά της  (50-85%)

Δεν επιβαρύνει με ακτινοβολία την εξεταζόμενη και επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άτομα νεαρής ηλικίας ή σε έγκυες γυναίκες

Υψηλό κόστος

Εκτίμηση ασθενών  με προθέματα σιλικόνης

Ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα στον διηθητικό λοβιακό καρκίνο και στον in situπορογενή καρκίνο

 

Δεν είναι αξιόπιστη στην διαφορική διάγνωση των μικροαποτιτανώσεωνΕνδείξεις μαγνητικής μαστογραφίας

Ψηλαφητή μάζα σε γυναίκα ηλικίας <30 ετών, με αρνητικό υπερηχογράφημα

Ψηλαφητή μάζα σε έγκυο γυναίκα, με αρνητικό υπερηχογράφημα

Πυκνοί μαστοί σε γυναίκα με σοβαρή υπόνοια καρκίνου μαστού, με αρνητική μαστογραφία και αρνητικό υπερηχογράφημα

Προθεμάτων (σιλικόνης κλπ)

Πολυεστιακός ή πολυκεντρικός καρκίνο

Υπολειμματική νόσος μετά  από συντηρητική χειρουργική θεραπεία

Υποτροπή μετά συντηρητική χειρουργική θεραπεία

Μαστών με αμφισβητούμενα μαστογραφικά ή υπερηχογραφικά ευρήματα.