Ιστολογική Ταυτοποίηση

Σε περίπτωση ύποπτου ευρήματος, σε μία τουλάχιστον από τις παραπάνω εξετάσεις,

(κλινική εξέταση, μαστογραφία, υπερηχογράφημα) επιβάλλεται η οριστική ταυτοποίηση αυτού με μία από τις παρακάτω μεθόδους:

  • βιοψία δια λεπτής βελόνης (Fine Needle Aspiration – FNA) 
  • βιοψία δια ευρύτερης κόπτουσας βελόνης (Core biopsy) 
  • στερεοτακτικά υποβοηθούμενη υπό αναρρόφηση βιοψία (Μammotome) 
  • βιοψία εκτομής. 

Η βιοψία δια λεπτής βελόνης έχει το πλεονέκτημα του χαμηλού κόστους και της ευκολίας λήψης δείγματος. Απαιτεί όμως κυτταρολογική εξειδίκευση για την ερμηνεία του αποτελέσματος και δεν αποφεύγεται η βιοψία με ευρύτερη κόπτουσα βελόνη (core biopsy) ή η βιοψία εκτομής εάν το αποτέλεσμα είναι ατυπία ή κακοήθεια.

Η ακρίβεια της core biopsy (ειδικά όταν είναι στερεοτακτικά υποβοηθούμενη υπό αναρρόφηση) και της βιοψίας εκτομής είναι μεγαλύτερη από αυτής της FNA σε μη ψηλαφητές βλάβες (Εικόνα 5). H core biopsy πλεονεκτεί επίσης της FNA καθώς παρέχει ιστούς μεγαλύτερου μεγέθους ώστε να μην απαιτείται περαιτέρω βιοψία για ιστολογική διάγνωση.  Όταν πραγματοποιείται στερεοτακτικά υποβοηθούμενη υπό αναρρόφηση βιοψία είναι εφικτή η λήψη μεγάλου αριθμού δειγμάτων χωρίς να απαιτείται συνεχής είσοδος και έξοδος της βελόνας. Στο τέλος της διαδικασίας τοποθετείται μεταλλικό clip ώστε να είναι εφικτός ο εντοπισμός του σημείου της βιοψίας σε περίπτωση που η βλάβη έχει απομακρυνθεί πλήρως (Εικόνα 1).
            Εικόνα 1. Δείγματα ιστού από βιοψία με mammotome.

Τοποθέτηση clip για τη μετέπειτα αναγνώριση της περιοχής που έγινε βιοψία


Η βιοψία εκτομής περιλαμβάνει τη χειρουργική εκτομή ολόκληρης της βλάβης ή της ύποπτης περιοχής. Η τοποθέτηση συρμάτινου οδηγού λίγο πριν την εκτομή μη ψηλαφητής βλάβης είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό της περιοχής κατά τη διάρκεια του χειρουργείου (Εικόνα). Αν και η βιοψία εκτομής είναι πιο επεμβατική μέθοδος και αφαιρεί μεγαλύτερο τμήμα ιστού από την core biopsy, εντούτοις υπάρχουν περιπτώσεις που πλεονεκτεί όπως σε μη διαγνωστική core biopsy, στο LCIS ή σε ασυμφωνία μεταξύ των ιστολογικών και απεικονιστικών ευρημάτων. Άλλες τέτοιες περιπτώσεις είναι ο φυλλοειδής όγκος, βλεννοπαραγωγοί και θηλώδεις όγκοι, ακτινωτές ουλές κ.α.


Πίνακας 1 Τεχνικές βιοψίας, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα